Rada Rodziców

 

 

 

Skład Rady Rodziców:

 

Przewodnicząca:    Anna Poneta

 

Zastępca:               Marzena Samuś

 

Skarbnik:                    Justyna Matejek

 

Sekretarz:                    Monika Mroczek

 

Członek:                 Anna Seremak

 

                              Aneta Cebula

 

                              Natalia Bzdzikot

 

                             Małgorzata Zawodnik

 

                             Anna Wolszczak

 

 

 

"To niełatwy czas dla nas dorosłych, ale i dla DZIECI. Pamiętajmy, że nasze emocje udzielają się całej rodzinie. Dlatego zwróćmy uwagę na to, czego świadkiem jest dziecko, jak często oglądamy telewizyjne kanały informacyjne i do jakich treści ma ono dostęp. Prosimy o zapoznanie się z poniższym artykułem."


 Jak rozmawiać z dziećmi o koronawirusie -  POBIERZ
 
 

 

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Radomiu w czasie epidemii.

 

PISMO DO PLACÓWEK       POBIERZ

KARTA ZGŁOSZENIA         POBIERZ

ZGODA RODZICÓW            POBIERZ

 

 

 

 

DLa uczniów klas starszych zostały założone konta na Gmailu

 

SPRAWOZDANIE

Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO
DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. M. KONOPNICKIEJ W PODGÓRZE

za I półrocze roku szkolnego 2019/2020

POBIERZ

 

 

 

„Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” - Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

 

 

Drodzy Rodzice!

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła przystąpiła do MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”
Organizatorem projektu jest Grupa MAC S.A. (właściciel marek MAC Edukacja, MAC Technologie i MAC Dydaktyka), z siedzibą
w Kielcach, przy ulicy Witosa 76 przy współpracy z CEBP 24.12 Sp. z o.o. wydawcą miesięcznika Bliżej Przedszkola. Autorem projektu jest Aneta Konefał, dyrektor Przedszkola w Kolbuszowej.

Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe:

a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania
 w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,

b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,

c) wprowadzenie dziecka w świat literatury,

d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,

e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,

f) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,

g) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,

h) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,

i) kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,

j) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,

k) promocja przedszkola,

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania  przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020.

 W ramach projektu „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” dzieci naszej szkoły będą brały udział w module pt.  ,,MAŁY MIŚ – CZYTAJĄCE PRZEDSZKOLAKI

Dzieci wraz z nauczycielem wybierają grupową maskotkę – Misia, który w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie czytelnicze odwiedziny w domach przedszkolaków. Misiowi zostanie nadane imię, a projekt zainauguruje akcję wspólnego czytania w grupie przedszkolnej, do której można zaprosić osoby związane z przedszkolem.

Czytamy w przedszkolu.

 • Projekt zainauguruje akcję wspólnego czytania w grupie przedszkolnej.

Czytamy w domu.

 • Miś zostanie wyposażony w dzienniczek, w którym rodzice wpiszą tytuł utworu, który został przeczytany, a dzieci wykonają pamiątkowy rysunek lub odrysują swoją dłoń (praca w domu).
 • Kolejność wędrówki misia określa nauczyciel 
 • Nauka piosenki: Czytaj z Misiem umili czas oczekiwania na jego powrót.

 

Efekt finalny: dzienniczek małego Misia

Start projektu: grudzień 2019 r. Zakończenie projektu: czerwiec 2019 r.

 

Szanowni Rodzice!

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę organizowaną w naszej szkole dla Schroniska w Radomiu. Akcja zakończyła się ogromnym sukcesem, dzięki Waszemu wsparciu udało się zebrać bardzo dużo karmy, makaronów, kaszy i innych niezbędnych produktów.

 

Zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące zasad opracowania programu wychowawczo - profilaktycznego

POBIERZ

 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – UBEZPIECZENIE SZKOLNE IV (184)

 

     Pobierz

 

 

 Porozumienie w sprawie realizacji świadczeń stomatologicznych

     Pobierz

 

Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego  w roku szkolnym 2018/2019:

 1. Warunki i sposób realizacji nowej podstawy programowej są spełnione. Realizowane treści są zgodne z planami pracy, zawierają treści z podstawy programowej oraz treści wykraczające ponad podstawę programową;
 2. Nie wszyscy nauczyciele dostosowują wymagania oraz metody pracy do dysfunkcji i możliwości uczniów;
 3. Dzienniki lekcyjne, zajęć dodatkowych i specjalistycznych nie funkcjonują prawidłowo, występują liczne braki we frekwencji, tematy są wpisywane niesystematycznie;
 4. Zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem technologii TIK przyczyniły się do efektywności procesu nauczania;
 5. Nauczyciele podnosili swoje umiejętności i zdobywali nowe kompetencje na różnego rodzaju kursach, warsztatach, webinariach oraz szkoleniach on-line;
 6. W szkole prowadzone były różnego rodzaju akcje promujące zdrowy styl życia, odżywiania. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w działaniach sprzyjających kształtowaniu pożądanych społecznie postaw, poprzez udział w uroczystościach i imprezach szkolnych, konkursach, wycieczkach, akcjach charytatywnych, wyjazdach do placówek kulturalnych, koncertach, pogadankach, prelekcjach i warsztatach profilaktycznych;
 7. Stosowane przez szkołę działania przynoszą rezultaty w zakresie zapobiegania występowania zachowań agresywnych i przemocy. Bardzo słabo wypadło zapobieganie agresji słownej i wulgaryzmom w wypowiedziach uczniów, które słyszą w  rozmowach między sobą na przerwach oraz brak konsekwentnego egzekwowania ustalonych
  w szkole norm i zasad zachowania przez nauczycieli, rodziców i uczniów;
 8. Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i bardzo aktywnie uczestniczą w podejmowanych przez szkołę działaniach.

Rekomendacje:

 1. Stosowanie w codziennej praktyce szkolnej wiedzy i umiejętności przez nauczycieli, które zdobyli podczas różnych form szkolenia, wzajemnej pomocy zawodowej, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem;
 2. Organizowanie szkoleń w ramach WDN na temat wykorzystywania TIK w pracy nauczyciela;
 3. Dostosowanie wymagań oraz metod pracy do dysfunkcji i możliwości uczniów;
 4. Staranne  prowadzenie dokumentacji szkolnej, systematyczne dokonywanie zapisów tematów zajęć oraz frekwencji uczniów;
 5. Przeciwdziałanie agresji słownej, fizycznej i psychicznej. Zwracanie uwagi na kulturę osobistą, w tym na kulturę języka (eliminowanie wulgaryzmów;
 6. Propagowanie działań mających na celu wzrost czytelnictwa wśród uczniów poprzez uzupełnienie księgozbioru. Wspieranie rodziców w działaniach kształtujących nawyki czytelnicze u dzieci;
 7. Zaangażowanie uczniów z klas młodszych w pracę na rzecz szkoły w ramach działań Samorządu Uczniowskiego;
 8. Doposażenie pracowni przedmiotowych, w szczególności nauczania przedmiotów przyrodniczych.
 
 Ankieta dla rodziców.

Proszę kliknąć w link i wypełnić ankietę.

https://www.survio.com/survey/d/Q2N9M2O2R8T8Y0O8J

 

 

 

Kuratorium Oświaty w Warszawie Al.

Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

Warszawa, dn. 06 marca 2019 r. KPZ.571.6.43.2018.AP

Do Gmin oraz

Dyrektorów Gimnazjów

i Szkół Podstawowych

woj. mazowieckiego

 

 

dotyczy: informacji o szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych oraz punktach informacyjnych

Szanowni Państwo,

Mazowiecki Kurator Oświaty działając na podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586), informuje, że baza szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych z terenu województwa mazowieckiego, które będą rekrutować uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie w zakładce Organ prowadzący – Rekrutacja do szkół (http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-iuczniowie/rekrutacja-do-szkol/baza-szkol-ponadpodstaw/13352,Wykaz-szkolponadpodstawowych-i-ponadgimnazjalnych.html). Ponadto, powołane zostały punkty informacyjne (http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/12878,Punktinformacyjny-rekrutacja-do-szkol-ponadpodstawowych-i-ponadgimnazjalnych-na.html), a na stronie internetowej kuratorium po zakończeniu rekrutacji zasadniczej i rekrutacji uzupełniającej opublikowane będą informacje o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. 

Z poważaniem

z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty-/-

Magdalena Cichostępska

Dyrektor Wydziału Kształcenia

Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego

 

Szanowni Państwo,

z związku z zaplanowaną na dzień 28 lutego 2019 r. konferencją wojewódzką „Komunikacja w przestrzeni publicznej i prywatnej”, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie rodzicom dzieci/uczniów zaproszenia do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu.

Bardzo proszę o umieszczenie powyższej informacji (tekst opublikowany na stronie Kuratorium Oświaty w dniu 15 lutego 2019 r.) na tablicy ogłoszeń bądź w innej formie przyjętej w Państwa placówce, wraz z linkiem do logowania.

http://kuratorium.waw.pl/konferencja-komunikacja

Dodam, że konferencja rozpocznie się o godzinie 10:00 (rejestracja uczestników od godziny 9:00), a liczba miejsc jest ograniczona.

Zaproszeni prelegenci omówią m. in. komunikację na różnych etapach życia, istotę i typologię zjawiska mowy nienawiści, metodę porozumiewania się bez przemocy (wg Marshalla Rosenberga), komunikację w szkole, przestępczość z nienawiści i odpowiedzialność w odniesieniu do tych czynów, a także przedstawiona będzie oferta zajęć/ szkoleń/ warsztatów dedykowana szkołom i placówkom oświatowym przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Starszy wizytator

Wydziału Wychowania i Kształcenia Specjalnego

 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 NA ROK SZKOLNY 2019/2020

PREZENTACJA

 

POBIERZ

HARMONOGRAM REKRUTACJI

 

POBIERZ

 

 

WNIOSKI

Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO 

DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. M. KONOPNICKIEJ W PODGÓRZE

za I półrocze roku szkolnego 2018/2019

 

 1. Warunki i sposób realizacji nowej podstawy programowej są spełnione. Realizowane treści są zgodne z planami pracy, zawierają treści z podstawy programowej oraz treści wykraczające ponad podstawę programową;
 2. Na podstawie przeprowadzonych diagnoz wstępnych nauczyciele formułowali i wdrażali wnioski z analizy osiągnięć uczniów;
 3. Nauczyciele dostosowują wymagania oraz metody pracy do dysfunkcji i możliwości uczniów, poprzez indywidualizację nauczania oraz udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, terapeutycznych i logopedycznych;
 4. Zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem technologii TIK są atrakcyjne dla uczniów;
 5. Uroczystości przygotowane przez nauczycieli i uczniów są na dobrym poziomie artystycznym . Promują szkołę w środowisku;
 6. Dzienniki lekcyjne, zajęć dodatkowych i specjalistycznych funkcjonują prawidłowo, występują nieliczne braki we frekwencji, tematy są wpisywane niesystematycznie. W dziennikach lekcyjnych znajdują się tematy realizowanych zagadnień z doradztwa zawodowego;
 7. Nauczyciele podnosili swoje umiejętności i zdobywali nowe kompetencje na różnego rodzaju kursach, warsztatach, webinariach oraz szkoleniach on-line;
 8. W szkole prowadzone były różnego rodzaju akcje promujące zdrowy styl życia, odżywiania. Na godzinach wychowawczych realizowana była tematyka poświęcona zagrożeniom płynącym z internetu, sposobom zapobiegania chorobom cywilizacyjnym;
 9. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w działaniach sprzyjających kształtowaniu pożądanych społecznie postaw, poprzez udział w uroczystościach i imprezach szkolnych, konkursach, wycieczkach, akcjach charytatywnych, wyjazdach do placówek kulturalnych, koncertach, pogadankach, prelekcjach,  warsztatach profilaktycznych.
 10. Zdarzały się nieliczne zachowania niewłaściwe, typu: agresja słowna, bicie, szarpanie, popychanie, kopanie, wulgarne słownictwo. Najwięcej zachowań agresywnych miało miejsce na korytarzach szkolnych i placu szkolnym;
 11. Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i bardzo aktywnie uczestniczą w podejmowanych przez szkołę działaniach.

 

Rekomendacje:

 

 1. Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podejmowanie działań mających na celu poznanie  przez uczniów metod efektywnego uczenia się;
 2. Podejmowanie działań wychowawczych mających na celu eliminowanie pojawiających się zagrożeń i wzmacnianie właściwych zachowań oraz wpajanie uczniom istoty wzajemnego szacunku, empatii, koleżeństwa, przyjaźni, wzajemnej pomocy;
 3. Wykorzystanie nowych metod i form edukacji w oparciu o nowe technologie informacyjne, m.in. poczta elektroniczna, teleseminaria, telekonferencja, klasy wirtualne;
 4. Eliminowanie przestarzałego księgozbioru i uzupełnienie literatury dla dzieci i młodzieży o nowości wydawnicze, zgodnej z  zainteresowaniami uczniów celem podniesienia poziomu czytelnictwa;
 5. Wspieranie rodziców w działaniach kształtujących nawyki czytelnicze
  u dzieci;
 6. Staranne  prowadzenie dokumentacji szkolnej, systematyczne dokonywanie zapisów tematów zajęć oraz frekwencji uczniów;
 7. Systematyczne i aktywne pełnienie dyżurów międzylekcyjnych, monitorowanie zachowań uczniów w toaletach i w szatni. Zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa i opieki na placu szkolnym;
 8. Doposażenie pracowni przedmiotowych, w szczególności nauczania przedmiotów przyrodniczych.

 

 

 

 

List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców i Opiekunów Uczniów

 

Pobierz

 

 

 

 

Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018:

 1. Nauczyciele rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów i podejmują różnorodne działania mające na celu uwzględnianie tych potrzeb, a uczniowie prezentują dobry poziom wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej;
 2. Warunki i sposób realizacji nowej podstawy programowej są spełnione. Nauczyciele posiadają rozkłady materiału, które w znacznym stopniu ułatwiają realizację podstawy programowej w sposób planowy;
 3. Na podstawie przeprowadzonych diagnoz nauczyciele formułowali i wdrażali wnioski z analizy osiągnięć uczniów, które przyczyniły się do wzrostu efektów kształcenia oraz poprawy wyników w nauce;
 4. Stopień przestrzegania prawa oświatowego przez nauczycieli jest różny w różnych tematach. Nauczyciele nie mają problemów ze stosowaniem nowych rozporządzeń, niejednokrotnie jednak potrzebują przypomnienia.
 5. Wszyscy uczniowie potrzebujący wsparcia zostali objęci pomocą przychologiczno-pedagogiczną. Nauczyciele dostosowali metody i formy pracy oraz wymagania edukacyjne do ich rozwoju poprzez indywidualizację nauczania oraz udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, terapeutycznych i logopedycznych;
 6. Dzięki pozyskaniu urządzeń multimedialnych, placówka stała się szkołą nowych możliwości. Znacznie wzrosła wartość pedagogiczna oraz proces kształcenia. Uczniowie nie kryją zadowolenia z wyposażenia multimedialnego szkoły, ponieważ prowadzone zajęcia rozbudzają zaciekawienie i zaangażowanie;
 7. Podjęte przedsięwzięcia z zakresu Programu Wychowawczo-
  Profilaktycznego oraz uzyskane wyniki potwierdzają dobry poziom pracy opiekuńczo- wychowawczej. Szkoła jest  bezpieczna i przyjazna naszym uczniom, na uwagę zasługuje współpraca pomiędzy rodzicami i nauczycielami;
 8. Zdarzały się nieliczne zachowania niewłaściwe, typu: agresja słowna, bicie, szarpanie, popychanie, kopanie, wulgarne słownictwo. Najwięcej zachowań agresywnych miało miejsce na korytarzach szkolnych i placu zabaw;
 9. Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dzieci, głównie poprzez utrzymywanie stałych kontaktów z wychowawcą, pedagogiem, nauczycielami oraz dyrektorem szkoły;
 10. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w działaniach sprzyjających kształtowaniu pożądanych społecznie postaw, poprzez udział w uroczystościach i imprezach szkolnych, konkursach, wycieczkach, akcjach charytatywnych, wyjazdach do placówek kulturalnych, koncertach, pogadankach, prelekcjach,  warsztatach profilaktycznych.
 11. Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i bardzo aktywnie uczestniczą w podejmowanych przez szkołę działaniach.

Rekomendacje:

 1. Podejmowanie działań wychowawczych mających na celu eliminowanie pojawiających się zagrożeń agresywnych i wzmacnianie właściwych oraz  działań eliminujących negatywne zjawiska typu: wyśmiewanie, zaczepianie, obgadywanie, przezywanie, przeklinanie;
 2. Stosowanie różnych form motywowania uczniów do systematycznej pracy i uzyskiwania  coraz lepszych wyników, angażowanie rodziców
  do większej pomocy dzieciom w pokonywaniu ich trudności w nauce. Stosowanie metod efektywnego i szybkiego uczenia się;
 3. Otwarcie na nowe technologie i wyzwania wszystkich nauczycieli, tworzącego się społeczeństwa informacyjnego. Wykorzystanie nowych metod i form edukacji, m.in. poczta elektroniczna, teleseminaria, telekonferencja, klasy wirtualne;
 4. Pozyskanie nowych ciekawych pozycji, w szczególności dla klas starszych, zgodnych z ich zainteresowaniami celem podniesienia poziomu czytelnictwa;
 5. Staranne  prowadzenie dokumentacji szkolnej, systematyczne dokonywanie zapisów tematów zajęć oraz frekwencji uczniów;
 6. Systematyczne i aktywne pełnienie dyżurów międzylekcyjnych, monitorowanie zachowań uczniów w toaletach i w szatni. Zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa i opieki na placu zabaw;
 7. Doposażenie pracowni przedmiotowych, w szczególności nauczania przedmiotów przyrodniczych w klasach starszych;
 8.  Podniesienie poziomu wizualnego wyglądu sal lekcyjnych oraz jakości organizowanych uroczystości szkolnych;
 9. Wspieranie, inspirowanie przez nauczycieli działań uczniów do stawiania pytań i wyłaniania własnych propozycji oraz zaangażowania się w działalność na rzecz szkoły;
 10.  Pogłębianie współpracy społeczności szkolnej ze środowiskiem lokalnym. Systematyczna promocja na stronie szkoły.

 

          

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało specjalny "Poradnik bezpiecznego wypoczynku". Opracowanie jest dostępne na stronie internetowej Ministerstwa. Można w nim znaleźć wszystkie najważniejsze informacje, istotne dla rodziców i opiekunów, dotyczące przygotowań do wyjazdów na letni wypoczynek.

Przypominamy również adres strony www.wypoczynek.men.gov.pl, na której znajduje się baza wypoczynku. Dzięki stronie w  łatwy i szybki sposób rodzice mogą sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku. 

 

PW Junior pragnie pomóc uczniom w bardziej świadomym poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie  „Kim chcę zostać?”.

PW Junior to Politechnika Warszawska w wersji dla nastolatków. Wszystko odbywa się prawie tak,
jak na prawdziwej uczelni. Pracownicy PW prowadzą regularne wykłady i ćwiczenia w pracowniach PW. W przystępny i praktyczny sposób młodzież poznaje wiele zagadnień związanych z naukami ścisłymi oraz wydziały PW.

W związku z reformą oświaty, Politechnika Warszawska zmodyfikowała inicjatywę PW Junior. Bazując na podstawie programowej opracowaliśmy autorskie zajęcia z przedmiotów ścisłych. Od ubiegłego roku tworzymy przewodnik „Gdzie coś wartościowego z przedmiotów ścisłych można znaleźć w Internecie?”

Rekrutacja do liceów w maju 2019r. będzie bardzo trudna, gdyż „nakładają” się 2 roczniki – jeden kończący szkołę podstawową oraz drugi gimnazjum, a miejsc w liceach raczej nie przybędzie. Chcemy aktywnie wesprzeć juniora w tym trudnym okresie.

 Obecnie trwa rekrutacja na rok akademicki 2018/19.

Dotychczasowe 6 edycji PW Junior pokazało niesamowitą kreatywność i aktywność młodzieży. Jesteśmy pewni, że dzięki pracy zespołowej nasze dzieci w przyszłości stworzą wynalazki, które odniosą światowy sukces. Jednakże PW Junior to przede wszystkim dobra zabawa i nowe doświadczenia.

 Więcej szczegółów na stronie internetowej: www.pwjunior.edu.pl.

Pomagamy rozwijać potencjał Juniorów

 

 

 Ankieta dla rodziców.

Proszę klinąć w link i wypełnić ankietę.

https://www.survio.com/survey/d/Y7W0B8X9A1E8H6A4L

 

DENTOBUS 26-27. 04. 2018r.

REALIZACJA  ŚWIADCZEŃ W DENTOBUSIE

1. W ustalonych dniach lekarz CertenMedic wykonuje przegląd

Godło Herb GminyEdukacja globalna.
Liderzy edukacji na rzecz rozwoju