Rada Rodziców

 

 

 

Skład Rady Rodziców:

 

Przewodnicząca:    Anna Poneta

 

Zastępca:               Marzena Samuś

 

Skarbnik:                    Justyna Matejek

 

Sekretarz:                    Monika Mroczek

 

Członek:                 Marlena Okoń

 

                              Aneta Cebula

 

                              Aneta Rychel

 

                             Małgorzata Zawodnik

 

 

Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego  w roku szkolnym 2018/2019:

 1. Warunki i sposób realizacji nowej podstawy programowej są spełnione. Realizowane treści są zgodne z planami pracy, zawierają treści z podstawy programowej oraz treści wykraczające ponad podstawę programową;
 2. Nie wszyscy nauczyciele dostosowują wymagania oraz metody pracy do dysfunkcji i możliwości uczniów;
 3. Dzienniki lekcyjne, zajęć dodatkowych i specjalistycznych nie funkcjonują prawidłowo, występują liczne braki we frekwencji, tematy są wpisywane niesystematycznie;
 4. Zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem technologii TIK przyczyniły się do efektywności procesu nauczania;
 5. Nauczyciele podnosili swoje umiejętności i zdobywali nowe kompetencje na różnego rodzaju kursach, warsztatach, webinariach oraz szkoleniach on-line;
 6. W szkole prowadzone były różnego rodzaju akcje promujące zdrowy styl życia, odżywiania. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w działaniach sprzyjających kształtowaniu pożądanych społecznie postaw, poprzez udział w uroczystościach i imprezach szkolnych, konkursach, wycieczkach, akcjach charytatywnych, wyjazdach do placówek kulturalnych, koncertach, pogadankach, prelekcjach i warsztatach profilaktycznych;
 7. Stosowane przez szkołę działania przynoszą rezultaty w zakresie zapobiegania występowania zachowań agresywnych i przemocy. Bardzo słabo wypadło zapobieganie agresji słownej i wulgaryzmom w wypowiedziach uczniów, które słyszą w  rozmowach między sobą na przerwach oraz brak konsekwentnego egzekwowania ustalonych
  w szkole norm i zasad zachowania przez nauczycieli, rodziców i uczniów;
 8. Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i bardzo aktywnie uczestniczą w podejmowanych przez szkołę działaniach.

Rekomendacje:

 1. Stosowanie w codziennej praktyce szkolnej wiedzy i umiejętności przez nauczycieli, które zdobyli podczas różnych form szkolenia, wzajemnej pomocy zawodowej, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem;
 2. Organizowanie szkoleń w ramach WDN na temat wykorzystywania TIK w pracy nauczyciela;
 3. Dostosowanie wymagań oraz metod pracy do dysfunkcji i możliwości uczniów;
 4. Staranne  prowadzenie dokumentacji szkolnej, systematyczne dokonywanie zapisów tematów zajęć oraz frekwencji uczniów;
 5. Przeciwdziałanie agresji słownej, fizycznej i psychicznej. Zwracanie uwagi na kulturę osobistą, w tym na kulturę języka (eliminowanie wulgaryzmów;
 6. Propagowanie działań mających na celu wzrost czytelnictwa wśród uczniów poprzez uzupełnienie księgozbioru. Wspieranie rodziców w działaniach kształtujących nawyki czytelnicze u dzieci;
 7. Zaangażowanie uczniów z klas młodszych w pracę na rzecz szkoły w ramach działań Samorządu Uczniowskiego;
 8. Doposażenie pracowni przedmiotowych, w szczególności nauczania przedmiotów przyrodniczych.
 
 Ankieta dla rodziców.

Proszę kliknąć w link i wypełnić ankietę.

https://www.survio.com/survey/d/Q2N9M2O2R8T8Y0O8J

 

 

 

Kuratorium Oświaty w Warszawie Al.

Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

Warszawa, dn. 06 marca 2019 r. KPZ.571.6.43.2018.AP

Do Gmin oraz

Dyrektorów Gimnazjów

i Szkół Podstawowych

woj. mazowieckiego

 

 

dotyczy: informacji o szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych oraz punktach informacyjnych

Szanowni Państwo,

Mazowiecki Kurator Oświaty działając na podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586), informuje, że baza szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych z terenu województwa mazowieckiego, które będą rekrutować uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie w zakładce Organ prowadzący – Rekrutacja do szkół (http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-iuczniowie/rekrutacja-do-szkol/baza-szkol-ponadpodstaw/13352,Wykaz-szkolponadpodstawowych-i-ponadgimnazjalnych.html). Ponadto, powołane zostały punkty informacyjne (http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/12878,Punktinformacyjny-rekrutacja-do-szkol-ponadpodstawowych-i-ponadgimnazjalnych-na.html), a na stronie internetowej kuratorium po zakończeniu rekrutacji zasadniczej i rekrutacji uzupełniającej opublikowane będą informacje o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. 

Z poważaniem

z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty-/-

Magdalena Cichostępska

Dyrektor Wydziału Kształcenia

Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego

 

Szanowni Państwo,

z związku z zaplanowaną na dzień 28 lutego 2019 r. konferencją wojewódzką „Komunikacja w przestrzeni publicznej i prywatnej”, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie rodzicom dzieci/uczniów zaproszenia do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu.

Bardzo proszę o umieszczenie powyższej informacji (tekst opublikowany na stronie Kuratorium Oświaty w dniu 15 lutego 2019 r.) na tablicy ogłoszeń bądź w innej formie przyjętej w Państwa placówce, wraz z linkiem do logowania.

http://kuratorium.waw.pl/konferencja-komunikacja

Dodam, że konferencja rozpocznie się o godzinie 10:00 (rejestracja uczestników od godziny 9:00), a liczba miejsc jest ograniczona.

Zaproszeni prelegenci omówią m. in. komunikację na różnych etapach życia, istotę i typologię zjawiska mowy nienawiści, metodę porozumiewania się bez przemocy (wg Marshalla Rosenberga), komunikację w szkole, przestępczość z nienawiści i odpowiedzialność w odniesieniu do tych czynów, a także przedstawiona będzie oferta zajęć/ szkoleń/ warsztatów dedykowana szkołom i placówkom oświatowym przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Starszy wizytator

Wydziału Wychowania i Kształcenia Specjalnego

 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 NA ROK SZKOLNY 2019/2020

PREZENTACJA

 

POBIERZ

HARMONOGRAM REKRUTACJI

 

POBIERZ

 

 

WNIOSKI

Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO 

DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. M. KONOPNICKIEJ W PODGÓRZE

za I półrocze roku szkolnego 2018/2019

 

 1. Warunki i sposób realizacji nowej podstawy programowej są spełnione. Realizowane treści są zgodne z planami pracy, zawierają treści z podstawy programowej oraz treści wykraczające ponad podstawę programową;
 2. Na podstawie przeprowadzonych diagnoz wstępnych nauczyciele formułowali i wdrażali wnioski z analizy osiągnięć uczniów;
 3. Nauczyciele dostosowują wymagania oraz metody pracy do dysfunkcji i możliwości uczniów, poprzez indywidualizację nauczania oraz udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, terapeutycznych i logopedycznych;
 4. Zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem technologii TIK są atrakcyjne dla uczniów;
 5. Uroczystości przygotowane przez nauczycieli i uczniów są na dobrym poziomie artystycznym . Promują szkołę w środowisku;
 6. Dzienniki lekcyjne, zajęć dodatkowych i specjalistycznych funkcjonują prawidłowo, występują nieliczne braki we frekwencji, tematy są wpisywane niesystematycznie. W dziennikach lekcyjnych znajdują się tematy realizowanych zagadnień z doradztwa zawodowego;
 7. Nauczyciele podnosili swoje umiejętności i zdobywali nowe kompetencje na różnego rodzaju kursach, warsztatach, webinariach oraz szkoleniach on-line;
 8. W szkole prowadzone były różnego rodzaju akcje promujące zdrowy styl życia, odżywiania. Na godzinach wychowawczych realizowana była tematyka poświęcona zagrożeniom płynącym z internetu, sposobom zapobiegania chorobom cywilizacyjnym;
 9. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w działaniach sprzyjających kształtowaniu pożądanych społecznie postaw, poprzez udział w uroczystościach i imprezach szkolnych, konkursach, wycieczkach, akcjach charytatywnych, wyjazdach do placówek kulturalnych, koncertach, pogadankach, prelekcjach,  warsztatach profilaktycznych.
 10. Zdarzały się nieliczne zachowania niewłaściwe, typu: agresja słowna, bicie, szarpanie, popychanie, kopanie, wulgarne słownictwo. Najwięcej zachowań agresywnych miało miejsce na korytarzach szkolnych i placu szkolnym;
 11. Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i bardzo aktywnie uczestniczą w podejmowanych przez szkołę działaniach.

 

Rekomendacje:

 

 1. Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podejmowanie działań mających na celu poznanie  przez uczniów metod efektywnego uczenia się;
 2. Podejmowanie działań wychowawczych mających na celu eliminowanie pojawiających się zagrożeń i wzmacnianie właściwych zachowań oraz wpajanie uczniom istoty wzajemnego szacunku, empatii, koleżeństwa, przyjaźni, wzajemnej pomocy;
 3. Wykorzystanie nowych metod i form edukacji w oparciu o nowe technologie informacyjne, m.in. poczta elektroniczna, teleseminaria, telekonferencja, klasy wirtualne;
 4. Eliminowanie przestarzałego księgozbioru i uzupełnienie literatury dla dzieci i młodzieży o nowości wydawnicze, zgodnej z  zainteresowaniami uczniów celem podniesienia poziomu czytelnictwa;
 5. Wspieranie rodziców w działaniach kształtujących nawyki czytelnicze
  u dzieci;
 6. Staranne  prowadzenie dokumentacji szkolnej, systematyczne dokonywanie zapisów tematów zajęć oraz frekwencji uczniów;
 7. Systematyczne i aktywne pełnienie dyżurów międzylekcyjnych, monitorowanie zachowań uczniów w toaletach i w szatni. Zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa i opieki na placu szkolnym;
 8. Doposażenie pracowni przedmiotowych, w szczególności nauczania przedmiotów przyrodniczych.

 

 

 

 

List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców i Opiekunów Uczniów

 

Pobierz

 

 

 

 

Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018:

 1. Nauczyciele rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów i podejmują różnorodne działania mające na celu uwzględnianie tych potrzeb, a uczniowie prezentują dobry poziom wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej;
 2. Warunki i sposób realizacji nowej podstawy programowej są spełnione. Nauczyciele posiadają rozkłady materiału, które w znacznym stopniu ułatwiają realizację podstawy programowej w sposób planowy;
 3. Na podstawie przeprowadzonych diagnoz nauczyciele formułowali i wdrażali wnioski z analizy osiągnięć uczniów, które przyczyniły się do wzrostu efektów kształcenia oraz poprawy wyników w nauce;
 4. Stopień przestrzegania prawa oświatowego przez nauczycieli jest różny w różnych tematach. Nauczyciele nie mają problemów ze stosowaniem nowych rozporządzeń, niejednokrotnie jednak potrzebują przypomnienia.
 5. Wszyscy uczniowie potrzebujący wsparcia zostali objęci pomocą przychologiczno-pedagogiczną. Nauczyciele dostosowali metody i formy pracy oraz wymagania edukacyjne do ich rozwoju poprzez indywidualizację nauczania oraz udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, terapeutycznych i logopedycznych;
 6. Dzięki pozyskaniu urządzeń multimedialnych, placówka stała się szkołą nowych możliwości. Znacznie wzrosła wartość pedagogiczna oraz proces kształcenia. Uczniowie nie kryją zadowolenia z wyposażenia multimedialnego szkoły, ponieważ prowadzone zajęcia rozbudzają zaciekawienie i zaangażowanie;
 7. Podjęte przedsięwzięcia z zakresu Programu Wychowawczo-
  Profilaktycznego oraz uzyskane wyniki potwierdzają dobry poziom pracy opiekuńczo- wychowawczej. Szkoła jest  bezpieczna i przyjazna naszym uczniom, na uwagę zasługuje współpraca pomiędzy rodzicami i nauczycielami;
 8. Zdarzały się nieliczne zachowania niewłaściwe, typu: agresja słowna, bicie, szarpanie, popychanie, kopanie, wulgarne słownictwo. Najwięcej zachowań agresywnych miało miejsce na korytarzach szkolnych i placu zabaw;
 9. Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dzieci, głównie poprzez utrzymywanie stałych kontaktów z wychowawcą, pedagogiem, nauczycielami oraz dyrektorem szkoły;
 10. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w działaniach sprzyjających kształtowaniu pożądanych społecznie postaw, poprzez udział w uroczystościach i imprezach szkolnych, konkursach, wycieczkach, akcjach charytatywnych, wyjazdach do placówek kulturalnych, koncertach, pogadankach, prelekcjach,  warsztatach profilaktycznych.
 11. Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i bardzo aktywnie uczestniczą w podejmowanych przez szkołę działaniach.

Rekomendacje:

 1. Podejmowanie działań wychowawczych mających na celu eliminowanie pojawiających się zagrożeń agresywnych i wzmacnianie właściwych oraz  działań eliminujących negatywne zjawiska typu: wyśmiewanie, zaczepianie, obgadywanie, przezywanie, przeklinanie;
 2. Stosowanie różnych form motywowania uczniów do systematycznej pracy i uzyskiwania  coraz lepszych wyników, angażowanie rodziców
  do większej pomocy dzieciom w pokonywaniu ich trudności w nauce. Stosowanie metod efektywnego i szybkiego uczenia się;
 3. Otwarcie na nowe technologie i wyzwania wszystkich nauczycieli, tworzącego się społeczeństwa informacyjnego. Wykorzystanie nowych metod i form edukacji, m.in. poczta elektroniczna, teleseminaria, telekonferencja, klasy wirtualne;
 4. Pozyskanie nowych ciekawych pozycji, w szczególności dla klas starszych, zgodnych z ich zainteresowaniami celem podniesienia poziomu czytelnictwa;
 5. Staranne  prowadzenie dokumentacji szkolnej, systematyczne dokonywanie zapisów tematów zajęć oraz frekwencji uczniów;
 6. Systematyczne i aktywne pełnienie dyżurów międzylekcyjnych, monitorowanie zachowań uczniów w toaletach i w szatni. Zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa i opieki na placu zabaw;
 7. Doposażenie pracowni przedmiotowych, w szczególności nauczania przedmiotów przyrodniczych w klasach starszych;
 8.  Podniesienie poziomu wizualnego wyglądu sal lekcyjnych oraz jakości organizowanych uroczystości szkolnych;
 9. Wspieranie, inspirowanie przez nauczycieli działań uczniów do stawiania pytań i wyłaniania własnych propozycji oraz zaangażowania się w działalność na rzecz szkoły;
 10.  Pogłębianie współpracy społeczności szkolnej ze środowiskiem lokalnym. Systematyczna promocja na stronie szkoły.

 

          

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało specjalny "Poradnik bezpiecznego wypoczynku". Opracowanie jest dostępne na stronie internetowej Ministerstwa. Można w nim znaleźć wszystkie najważniejsze informacje, istotne dla rodziców i opiekunów, dotyczące przygotowań do wyjazdów na letni wypoczynek.

Przypominamy również adres strony www.wypoczynek.men.gov.pl, na której znajduje się baza wypoczynku. Dzięki stronie w  łatwy i szybki sposób rodzice mogą sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku. 

 

PW Junior pragnie pomóc uczniom w bardziej świadomym poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie  „Kim chcę zostać?”.

PW Junior to Politechnika Warszawska w wersji dla nastolatków. Wszystko odbywa się prawie tak,
jak na prawdziwej uczelni. Pracownicy PW prowadzą regularne wykłady i ćwiczenia w pracowniach PW. W przystępny i praktyczny sposób młodzież poznaje wiele zagadnień związanych z naukami ścisłymi oraz wydziały PW.

W związku z reformą oświaty, Politechnika Warszawska zmodyfikowała inicjatywę PW Junior. Bazując na podstawie programowej opracowaliśmy autorskie zajęcia z przedmiotów ścisłych. Od ubiegłego roku tworzymy przewodnik „Gdzie coś wartościowego z przedmiotów ścisłych można znaleźć w Internecie?”

Rekrutacja do liceów w maju 2019r. będzie bardzo trudna, gdyż „nakładają” się 2 roczniki – jeden kończący szkołę podstawową oraz drugi gimnazjum, a miejsc w liceach raczej nie przybędzie. Chcemy aktywnie wesprzeć juniora w tym trudnym okresie.

 Obecnie trwa rekrutacja na rok akademicki 2018/19.

Dotychczasowe 6 edycji PW Junior pokazało niesamowitą kreatywność i aktywność młodzieży. Jesteśmy pewni, że dzięki pracy zespołowej nasze dzieci w przyszłości stworzą wynalazki, które odniosą światowy sukces. Jednakże PW Junior to przede wszystkim dobra zabawa i nowe doświadczenia.

 Więcej szczegółów na stronie internetowej: www.pwjunior.edu.pl.

Pomagamy rozwijać potencjał Juniorów

 

 

 Ankieta dla rodziców.

Proszę klinąć w link i wypełnić ankietę.

https://www.survio.com/survey/d/Y7W0B8X9A1E8H6A4L

 

DENTOBUS 26-27. 04. 2018r.

REALIZACJA  ŚWIADCZEŃ W DENTOBUSIE

1. W ustalonych dniach lekarz CertenMedic wykonuje przegląd stomatologiczny i profilaktykę u dzieci i zabiegi profilaktyczne w oparciu o podpisane oświadczenia rodziców.

2. Po przeglądzie lekarz wypisuje oświadczenie do podpisu dla rodzica, w którym opisuje zakres na jakie kieruje dziecko (może je zrealizować podczas następnej wizyty w Dentobusie) oraz zalecenia.

3. Kontakt z CortenMedic - Rodzice mają w Centrum Medycznym CortenMedic pełny wgląd w dokumentację medyczną swojego dziecka (założenie konta na Portalu Pacjenta Centrum medycznego Corten Med).

4. Kontynuacja leczenia - lekarz przekazuje swoje rekomendacje lub kieruje do Centrum Medycznego na badania nie objęte programem.

5. Szkoła otrzymuje Certyfikat podpisany przez przedstawiciela Kuratorium Oświaty.

 

dentobus1

dentobu2 dentobus3dentobus4dentobus5dentobus6

 

Dnia 11 i 12  kwietnia 2018 roku uczniowie klasy trzeciej przystąpili do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty OMNIBUS, który miał na celu podsumowanie pierwszego etapu edukacyjnego. Organizatorem sprawdzianu jest MAC Edukacja, wydawnictwo wspierające uczniów, nauczycieli i rodziców, partner Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji w projekcie „e-podręczniki do kształcenia ogólnego”.

Podczas dwudniowego sprawdzianu uczniowie zmierzyli się z testami umiejętności z zakresu języka polskiego oraz treści matematycznych. Wyniki zostaną opublikowane 30 maja 2018 roku na stronie internetowej www.mac.pl/omnibus – w postaci kompleksowego raportu podsumowującego trzecią edycję ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji. Dostarcza on szkołom informacji o pracy poszczególnych uczniów w zakresie różnych kompetencji: czytania, pisania, gramatyki, ortografii, sprawności rachunkowej, geometrii, zadań tekstowych oraz rozumowania matematycznego. Wiedza ta jest szczególnie ważna i przydatna nauczycielom, którzy od września będą pracować z tegorocznymi trzecioklasistami.

Efektem sprawdzianu OMNIBUS są również wyniki klasy na tle wszystkich szkół biorących udział w badaniu.

Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego za I półrocze 2017/2018

 1. Uczniowie prezentują dobry poziom wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej.
 2. Nauczyciele rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów podejmują różnorodne działania mające na celu uwzględnianie tych potrzeb.
 3. Na podstawie przeprowadzonych diagnoz nauczyciele formułują i wdrażają wnioski z analizy osiągnięć uczniów, które przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia oraz poprawy wyników w nauce.
 4. Warunki i sposób realizacji nowej podstawy programowej są spełnione. Nauczyciele posiadają rozkłady materiału ułatwiające realizację podstawy programowej w sposób planowy.
 5. Stopień przestrzegania prawa oświatowego przez nauczycieli jest różny w różnych tematach. Nauczyciele nie mają już problemów ze stosowaniem rozporządzenia w sprawie sprostowania błędu w dokumentacji szkolnej.
 6. Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dzieci, głównie poprzez utrzymywanie stałych kontaktów z wychowawcą, pedagogiem, nauczycielami oraz dyrektorem szkoły.
 7. Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i bardzo aktywnie uczestniczą w podejmowanych przez szkołę działaniach.
 8. Wszyscy uczniowie potrzebujący wsparcia zostali objęci pomocą przychologiczno-pedagogiczną. Nauczyciele dostosowują metody i formy pracy oraz wymagania edukacyjne do ich rozwoju poprzez indywidualizację nauczania oraz udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, terapeutycznych i logopedycznych.
 9. Uczniowie posiadający orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych realizowali treści oraz uczestniczyli w zajęciach rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych w oparciu o  indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne.
 10. Podjęte przedsięwzięcia z zakresu Programu Wychowawczo- Profilaktycznego oraz uzyskane wyniki potwierdzają dobry poziom pracy opiekuńczo- wychowawczej. Szkoła jest  bezpieczna i przyjazna naszym uczniom , na uwagę zasługuje współpraca pomiędzy rodzicami i nauczycielami.
 11. Nauczyciele wykazują duże zaangażowanie w promowaniu działań szkoły w środowisku lokalnym oraz na stronie internetowej.

 

Rekomendacje:

 1. Systematyczne kontynuowanie zasad oceniania kształtującego.
 2. Podniesienie jakości edukacji włączającej.
 3. Dostarczanie  wsparcia emocjonalnego i intelektualnego uczniom
  i ich rodzinom.
 4. Motywowanie i zachęcanie uczniów szczególnie klas starszych
  do zwiększenia liczby wypożyczeń z biblioteki szkolnej.
 5. Stosowanie różnych form motywowania uczniów do systematycznej pracy i  uzyskiwania  coraz lepszych wyników, angażowanie rodziców
  do większej pomocy dzieciom w pokonywaniu trudności w nauce.
 6. Kontynuowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej          w trakcie bieżącej pracy z uczniem, zgodnie z potrzebami uczniów          
  i rodziców.
 7. Staranne  prowadzenie dokumentacji szkolnej, systematyczne dokonywanie zapisów tematów zajęć oraz frekwencji uczniów.
 8. Wzmocnienie działań wychowawczych, które zmniejszą ilość agresji słownej, niewłaściwych zachowań podczas przerw międzylekcyjnych.
 9.  Systematyczne i aktywne pełnienie dyżurów międzylekcyjnych, monitorowanie zachowań uczniów w toaletach i w szatni.
 10.  Podniesienie poziomu organizowanych uroczystości szkolnych.

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

 

ANNA ZALEWSKA

                                                                                   Warszawa, 9 marca 2018 r.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli i Placówek Oświatowych, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie,

 

 Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości to wyjątkowa rocznica, a jednocześnie niepowtarzalna okazja, by podjąć działania służące budowaniu wspólnoty, kształtowaniu tożsamości narodowej i poczucia dumy z bycia Polakiem.

Chcąc włączyć uczniów we wspólne świętowanie 100-lecia polskiej niepodległości, ogłosiłam rok szkolny 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”. 

Ufam, że hasło to stanie się impulsem do podejmowania działań edukacyjnych, kulturalnych i wychowawczych. Chciałabym, aby pogłębiły one wiedzę o naszych dziejach i wzmocniły kształtowanie postaw patriotycznych.

 Szkoła i przedszkole odgrywają istotną rolę w wychowaniu młodego człowieka. Nauczyciele, wprowadzając ucznia w świat wartości, uczą jednocześnie szacunku do własnej kultury, historii i języka ojczystego. Kształtują oni również przywiązanie do symboli narodowych, naszej tradycji, a także dziedzictwa poprzednich pokoleń. Treści z zakresu wychowania patriotycznego są ważną częścią nowej podstawy programowej i mogą być realizowane w ramach różnych zajęć lekcyjnych, przy wykorzystaniu urozmaiconych metod dydaktycznych. Zachęcam Państwa do podejmowania takich działań.

 Podkreślając fakt, że zadaniem szkoły jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, zwracam się z gorącą prośbą o włączanie się w obchody 100-lecia niepodległości Polski. Zachęcam szkoły do inicjowania działań nakierowanych na patriotyczne wychowanie młodego pokolenia. Swoją prośbę adresuję również do nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek polonijnych na całym świecie. To od Państwa w dużym stopniu zależy podtrzymywanie tożsamości narodowej młodych Polaków dorastających na obczyźnie.

 Pragnę zapewnić, że idea uczczenia 100-lecia niepodległości Polski jest mi szczególnie bliska. Ministerstwo Edukacji Narodowej realizuje szereg działań edukacyjnych nawiązujących do tegorocznych obchodów rocznicowych. W ramach wieloletniego programu rządowego „Niepodległa” opracowaliśmy projekt „Godność. Wolność. Niepodległość”. Jego celem jest wspieranie szkół i placówek oświatowych w kształtowaniu postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach, takich jak: wolność, godność, solidarność, prawa człowieka.

 Wspólnie z Radą Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej, działającą przy Ministrze Edukacji Narodowej, pragniemy zaproponować ogólnonarodową formę uczczenia 100-lecia niepodległości pn. „Rekord dla Niepodległej”. Chcielibyśmy, aby w piątek, 9 listopada 2018 r. o godz. 11.11 we wszystkich szkołach w Polsce i poza jej granicami w uroczysty sposób wybrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. Proponujemy, aby był to dzień w całości poświęcony obchodom rocznicowym. Piątek, 9 listopada 2018 r. jako „Dzień dla Niepodległej” będzie stanowił zwieńczenie inicjatyw i działań, które młodzi ludzie realizowali przez cały rok szkolny.

 Dodatkowo wspólnie ze Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej realizujemy Program Niepodległa 1918-2018, w ramach którego będziemy przyznawać tytuł „Szkoła Niepodległej”. Już dziś zachęcam Państwa do podejmowania działań w ramach tego projektu. Szczegóły dotyczące programu można znaleźć na stronie internetowej www.szkolaniepodleglej.zhr.pl.

 Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl przygotowaliśmy specjalną zakładkę poświęconą inicjatywom rocznicowym. Będziemy na niej udostępniać i na bieżąco aktualizować działania ministerstwa oraz jednostek podległych, w tym również kuratoriów oświaty. Wszystkie informacje dotyczące przedsięwzięć resortu znajdą się również na profilach w mediach społecznościowych. Zachęcam do obserwowania naszych działań. 

  Jestem przekonana, że uroczyste obchody Święta Niepodległości na długo zapiszą się w pamięci młodego pokolenia i staną się ważnym elementem budowania tożsamości narodowej.

Świętujmy razem 100-lecie niepodległości Polski!

                                                                                   Z wyrazami szacunku 

 

 

 

Ze strony Centralnej Komisji Edukacyjnej można pobrać przykład

owe arkusze egzaminacyjne dotyczące egzaminu ósmoklasisty. Egzamin będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2018/2019.

Przykładowe arkusze egzaminacyjne egzaminu ósmoklasisty dotyczą:

1)      Języka polskiego

2)      Matematyki

3)  Języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego)

Arkusze egzaminacyjne opublikowane zostały w formie:

1)  Standardowej (dla uczniów bez niepełnosprawności oraz dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce)

2)  Dostosowanej do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami, w tym: niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym – dla cudzoziemców ( w przypadku języka polskiego i matematyki).

Razem z arkuszami opublikowane zostały zasady oceniania rozwiązań zadań wraz z przykładowymi ocenionymi rozwiązaniami zadań otwartych.

 

  

Gózd, dnia 10 stycznia 2018 r

 

I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Gózd informuje, że istnieje możliwość zorganizowania zimowego wypoczynku dla dzieci rolników w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

W zimowym wypoczynku mogą wziąć udział dzieci, które nie ukończyły 16 lat /urodzone po 1 marca 2002 r/ i których co najmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowy oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Wypoczynek odbywał by się w miejscowości Ochotnica Dolna, woj. małopolskie w terminie: 19 stycznia do 28 stycznia 2018 r.

Koszt zimowiska dla jednej osoby wynosi 950,oo zł brutto, z czego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 750,oo zł brutto. Różnica wynikająca z kosztów wypoczynku i dofinansowania FSUSR, tj. 200,00 zł może być pokryta przez:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- wpłaty własne rodziców/ opiekunów

Dzieci miałyby zapewnione:

- zakwaterowanie i wyżywienie (5 posiłków dziennie),

- atrakcyjny program turystyczny i bilety wstępu do wszystkich zwiedzanych obiektów

- sprzęt sportowy, artykuły plastyczne itp. na różnorodne zajęcia organizowane na zimowisku

- transport autokarowy z miejsca zbiórki do miejsca wypoczynku oraz z powrotem

- opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medyczne, ratownika wodnego, przewodnika

- ubezpieczenie NNW

Osoby, których dochód w rodzinie jest niższy niż kryterium dochodowe dla rodziny tj. 514 zł na osobę w rodzinie może ubiegać się o dofinansowanie wypoczynku dziecka w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Warunkiem udziału dzieci w zimowisku jest zebranie w terminie do 12 stycznia 2018 r do godz. 15-tej co najmniej 15 osobowej grupy chętnych.

Dodatkowych informacji i zapisy przyjmuje w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym w Goździe pok. 102 - Józef Drab tel. 600 428 149 lub 48/ 320 23 57

 

Jednocześnie informujemy, że należy pobrać z placówki KRUS aktualne zaświadczenie i oryginał dołączyć do dokumentacji przy zgłaszaniu dziecka na zimowisko.

Zaświadczenie musi być wystawione na Rodzica/opiekuna prawnego, musi być na nim wpisany m.in. okres podlegania ubezpieczeniu, najczęściej na takim zaświadczeniu jest napisane:

„Niniejszym zaświadcza się, że Pan/Pani (imię i nazwisko rodzica)…….. urodzony dnia …… , zamieszkały ………, podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie od….. r. do nadal w zakresie emerytalno- rentowym, wypadkowym, chorobowym i macierzyński (lub: pobiera rentę/emeryturę od …. do …).

Jeśli wymagane jest podanie w jakim celu potrzebne jest zaświadczenie należy podać: „ dla organizatora wypoczynku dla dzieci rolników” lub „ w celu wyjazdu dziecka na wypoczynek dla dzieci rolników”.

Z uwagi na planowany wyjazd 18 stycznia 2018 r wnioski wraz z dokumentacją poświadczającą dochody rodziny dochody rodziny należy składać w GOPS do

15 stycznia 2018 r.

 

Szanowni Państwo, 

 W każdy wtorek i czwartek zapraszamy na otwarte, bezpłatne zajęcia z języka angielskiego prowadzone na żywo na popularnej platformie YouTube:

- o godzinie 18:30 – klasy 1-3,

- o godzinie 19:00 – klasy 4.

 Zajęcia te, oprócz znajomości języka angielskiego, rozwijają również kompetencje informatyczne uczniów oraz promują efektywne wykorzystanie nowych technologii w edukacji.

Szanowni Państwo,

Przekazujemy zaproszenie na otwarte, bezpłatne zajęcia z języka angielskiego, prowadzone na żywo na popularnej platformie YouTube. Szczegółowe informacje na temat zajęć znajdziecie Państwo na: http://izzilingo.pl/klasa4 oraz http://izzilingo.pl/klasy1-3.

 

 

Witamy Państwa,

Co zrobić, żeby moje dziecko zaczęło się uczyć?

Ten i inne tematy z zakresu prawa i praktyki szkolnej poruszamy w Poradniku Szkolnym przygotowanym w ramach projektu Telefon szkolny.

 

 

 SZANOWNI PAŃSTWO

 

 Uprzejmie informujemy, że od roku szkolnego 2017/2018 został uruchomiony nowy „Program dla szkół” w miejsce dotychczas realizowanych programów „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”. W programie mogą uczestniczyć dzieci uczęszczające do klas I-V szkół podstawowych.

 

W ramach programu dzieci mogą bezpłatnie otrzymywać owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne oraz brać udział w działaniach edukacyjnych przeprowadzanych przez szkoły podstawowe mających poprawić wiedzę uczniów na temat zdrowych nawyków żywieniowych, pochodzenia żywności i rolnictwa oraz przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.

 

Produkty owocowo-warzywne objęte programem to: 
owoce: jabłka, gruszki, śliwki, truskawki 
warzywa: marchew, rzodkiewka, papryka słodka, kalarepa, pomidorki
soki: owocowe, warzywne, mieszane

 

W każdym z 10 tygodni w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 dzieciom udostępnia się co najmniej 4 porcje owoców i warzyw. Łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach komponentu owocowo - warzywnego w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 wynosi 45.

 

Produkty mleczne objęte programem to:

 

mleko białe

 

jogurt naturalny

 

kefir naturalny

 

serek twarogowy

 

W każdym z 10 tygodni w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 dzieciom udostępnia się co najmniej 3 porcje mleka i przetworów mlecznych. Łączna liczba porcji mleka i przetworów mlecznych otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach komponentu mlecznego w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 wynosi 40.

 

 Ponadto, przypominamy szkołom, że zgodnie z Warunkami udziału w „Programie dla szkół” za jakość owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych udostępnianych dzieciom w ramach programu odpowiedzialność ponoszą zatwierdzeni dostawcy, którzy dostarczają porcje owocowo-warzywne lub mleczne do szkół. Szkoła podstawowa uczestnicząca w programie zobowiązana jest m.in. do każdorazowego sprawdzenia ilości i jakości dostarczonych przez dostawcę produktów. W przypadku, gdy dostarczone owoce i warzywa lub mleko i przetwory mleczne nie spełniają wymagań jakościowych lub ich wygląd/zapach budzą jakiekolwiek wątpliwości dotyczące świeżości i przydatności do spożycia nie powinny zostać przyjęte przez szkołę. Szkoła ma obowiązek odmówić przyjęcia tych produktów i zgłosić taką sytuację do dostawcy i Oddziału Terenowego KOWR. Natomiast dostawca zobowiązany jest do wymiany wadliwej partii produktów.

 

 Jednocześnie informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w „Programie dla szkół” można uzyskać na stronie internetowej http://www.kowr.gov.pl/.

 

 

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

 

 Departament Wspierania Konsumpcji

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

Lp.

 

Wydarzenia

 

Termin

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego.

4.IX.2017r.

2.

Sprzątanie Świata.

19-22.IX.2017r.

3.

Zebrania z rodzicami.

IX

4.

Dzień Chłopaka.

IX

5.

Dzień Komisji Edukacji Narodowej.

Ślubowanie klasy I.

X

6.

Dzień Patrona Szkoły.

X

7.

Wszystkich Świętych.

1.XI.2017r.

8.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych.

2.XI, 3.XI.2017r.

9.

11 listopada-Święto Niepodległości.

XI

10.

Zebrania z rodzicami.

XI

11.

Andrzejki.

30.XI.2017r.

12.

Informacja dla rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nieodpowiednim zachowaniu.

3.XII.2017r.

13.

Mikołajki szkolne.

6.XII.2017r.

14.

Jasełka.

XII

15.

Wigilia szkolna.

22.XII.2017r.

16.

Zimowa przerwa świąteczna.

23-31.XII.2017r.

17.

Wystawianie ocen śródrocznych.

3.I.2018r.

18.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej.

10.I.2018r.

19.

Zebrania z rodzicami.

11.I.2018r.

20.

Choinka noworoczna.

Dzień Babci i Dziadka.

I

21.

Ferie zimowe.

15-28.I.2018r.

22.

Szkolne walentynki.

14.II.2018r.

23.

8 marca – Dzień Kobiet.

III

24.

Pierwszy Dzień Wiosny.

21.III.2018r.

25.

Rekolekcje Wielkopostne.

III.2018r.

26.

Wiosenna przerwa świąteczna.

29.III-3.IV.2018r.

27.

Dzień Ziemi.

IV

28.

Światowy Dzień Książki.

IV

29.

Zebrania z rodzicami.

IV

30.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

30.IV.2018r.

31.

Święto Pracy.

1.V.2018r.

32.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych.

2.V.2018r.

4.V.2018r.

33.

3 Maja.

IV/V

34.

Informacja dla rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
i nieodpowiednimi ocenami zachowania.

 

18.V.2018r.

35.

Dzień Dziecka.

1.VI.2018r.

36.

Festyn rodzinny.

Dzień Matki. Dzień Ojca.

V/VI

37.

Wystawianie ocen rocznych.

11.VI.2018r.

38.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej.

18.VI.2018r.

39.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

22.VI.2018r.

40.

Ferie letnie.

23.VI-31VIII.2018r.

 

 

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych:

 

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2017r. ,
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2017r.,
 • Boże Narodzenie – 24-26 grudnia 2017r.,
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2018r.,
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2018r.,
 • Poniedziałek Wielkanocny – 2 kwietnia 2018r.,
 • Święto Pracy – 1 maja 2018r.,
 • Święto konstytucji 3 Maja – 3 maja 2018r.,
 • Boże Ciało – 31 maja 2018r.

 

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć:

 

 • 2 listopada 2017r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 3 listopada 2017r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 18-20 kwiecień 2018r. – egzamin gimnazjalny
 • 30 kwietnia 2018r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 2 maja 2018r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 4 maja 2018r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

 

 

 

Składka na ubezpieczenie uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej Podgórze w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 32 zł. Uczniowie ubezpieczenie są w firmie Compensa na kwotę 11 tyś zł. Oferta i warunki ubezpieczenia są do wglądu u Dyrektora Szkoły.

 

 

 

DRODZY RODZICE 

 

Dyrektor szkoły informuje, że w związku z przekształceniem szkoły podstawowej od 1 września 2017r. Państwa dzieci, staną się uczniami ośmioletniej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.

 

 

 

 Analiza sprawdzianu trzecioklasisty

 

Pobierz

 

 

 

Opłata na obiady za miesiąc maj wynosi 60 zł.

 

 

 

6 kwietnia i 7 kwietnia 2017 roku uczniowie klasy III pisali Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty. 6 kwietnia sprawdzian z edukacji polonistycznej, a 7 kwietnia sprawdzian z edukacji matematycznej. Obydwie części sprawdzianu trwały po 90 minut. W czasie pisania sprawdzianu uczniowie podzieleni byli na dwie grupy.

 

Publikacja raportu dla Nauczyciela i Dyrektora będzie 8 maja 2017 roku. Publikacja raportu końcowego - pełnych wyników będzie 19 maja 2017 roku.

 

 

 

Zebranie z rodzicami odbędzie się 26 kwietnia 2017 roku o godzinie 16.00.

 

Opłata za obiady za miesiąc kwiecień wynosi 39 zł.

 

Opłata na obiady za miesiąc marzec wynosi 60zł.

 

 

 

Drogi Rodzicu!!!!

 

Chcesz wspomóc finansowo naszą szkołę nie ponosząc żadnych kosztów?

 

Przekaż nam 1% swojego podatku korzystając z KRS Drużyny Harcerskiej.

 

To naprawdę nic nie kosztuje.

 

Jak to zrobić?

 

Wypełniając formularz PIT należy:

 

- w polu „Numer KRS” wpisać 0000291419

 

- w polu „Cel szczegółowy” wpisać Hufiec Radom-Powiat DH Podgóra

 

 

Zebrane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na cele szkolne oraz umundurowanie drużyny.

 

Z góry serdecznie dziękujemy za wsparcie!!!

 

 

 

Opłata za obiad za miesiąc luty wynosi 30 złotych.

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

 

rozpoczynamy kolejny etap reformy edukacji. Chcemy przejść przez niego wspólnie z Państwem.

 

Nowa szkoła będzie bezpieczna i przyjazna dla uczniów oraz rodziców, z dobrze przygotowaną i uczciwie wynagradzaną kadrą pedagogiczną. Nowe zasady wejdą w życie 1 września 2017 roku. Jednak reforma oświaty to nie tylko przekształcenie samego ustroju szkolnego. Szkoła powinna być przede wszystkim nowoczesna, przyjazna i bezpieczna. Dążymy do m.in.:

 

• zmniejszenia liczby dzieci w klasach,

 

• ograniczenia dwuzmianowości i konieczności dowożenia uczniów do szkół,

 

• wzmocnienia pozycji rodziców w szkole,

 

• dostępu do szerokopasmowego internetu do wszystkich szkół (wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji).

 

Dziecko już od szkoły podstawowej będzie rozwijało umiejętności czytelnicze. Na lekcjach nauczyciel będzie czytał wspólnie z uczniami. Dzieci nauczą się pracy zespołowej i kreatywności.

 

Przywrócimy znaczenie kształcenia przedmiotowego. Położymy nacisk na naukę języków obcych, znajomość technologii informacyjnokomunikacyjnych i matematyki. Każdy uczeń w szkole otrzyma bezpłatny podręcznik i materiały ćwiczeniowe. Chcemy, aby docelowo w każdej szkole pracował pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy i metodyczny. Zależy nam na tym, aby uczniowie oraz nauczyciele lubili swoją szkołę i czuli się w niej docenieni.

 

Zadbamy o cyberbezpieczeństwo. Dzieci dowiedzą się jak bezpiecznie poruszać się w sieci i czym różni się rzeczywistość wirtualna od realnego świata. Reforma edukacji to także przywrócenie należnej rangi szkolnictwu zawodowemu.Chcemy realnie powiązać kształcenie zawodowe z rynkiem pracy. 1 września 2017 roku ruchomimy branżowe szkoły I stopnia, zaś w 2020 roku – branżowe szkoły II stopnia.

 

Reforma jest dobrze przygotowana i przemyślana – jej wprowadzanie to wieloletni proces. Będziemy ją wdrażali etapowo aż do 2023 roku. Chcemy, aby ten czas był jak najbardziej przyjazny tak dla dzieci, jak i dla rodziców. W związku z tym powołałam w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zespół do spraw wdrażania reformy. Przy współpracy z Koordynatorami z ramienia Kuratoriów Oświaty będzie on na bieżąco monitorował sytuację w regionach. Chcemy być blisko i na bieżąco reagować na Państwa uwagi. Do 31 marca 2017 r. samorządy mają czas na podjęcie decyzji i poinformowanie, jak będzie wyglądała nowa sieć szkół. Zachęcamy do kontaktu z dyrektorami szkół, nauczycielami oraz lokalnymi urzędami, aby sprawdzić jakie propozycje przekształceń zostały zaplanowane w poszczególnych miejscowościach.

 

Przy wprowadzaniu zmian chcemy być blisko Państwa. Do końca marca 2017 r. Kuratorzy Oświaty i Wojewodowie będą spotykali się z nauczycielami, dyrektorami szkół, samorządowcami,a przede wszystkim rodzicami i opiekunami. Zapraszam do udziału w tych spotkaniach. Zachęcamn również do odwiedzenia strony: www.reformaedukacji.men.gov.pl

 

Z poważaniem

 

Anna Zalewska

 

Minister Edukacji Narodowej

 

Dnia 27.01.2017 roku o godzinie 14.30 odbędzie się posiedzenie Rady Klasyfikacyjnej.

 

 

 

Dnia 28.01.2017 roku w godzinach 10.00-14.00 odbędzie się  Choinka szkolna połączona z Dniem Babci i Dziadka.

 

 

 

31.01.2017 roku o godzinie 13.30 odbędzie się śródroczne zebranie z rodzicami.

 

 

 

Dnia 09.02.2017 o godzinie 13.45 odbędzie się Rada podsumowująca pierwsze półrocze roku szkolnego 2016/2017.

 

 

 

 

 

Opłata za obiady za miesiąc styczeń wynosi 63 zł. Wpłaty należy dokonywać do wychowawców do 22 grudnia 2016 roku.

 

 

 

Dnia 24. 11. 2016 roku od godziny 9.00 odbędzie się w naszej szkole zabawa andrzejkowa.

 

 

 

28.11.2016 roku odbędą sie zebrania z rodzicami.

 

 

 

31. 10.2016r jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Dyrektor PSP w Podgórze informuje, że w dniu 31.10.2016 r. szkoła zapewnia Państwa dzieciom opiekę. Zajęcia opiekuńcze zorganizowane będą w czasie zgodnym z planem lekcji, ale szkoła nie zapewnia dowozu, odwozu ani wyżywienia.

 

 

 

Opłata za obiady za miesiąc listopad wynosi 60 zł. Wpłaty należy dokonywać do wychowawców do 28 października 2016 roku.

 

 

 

14. 10. 2016r jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Dyrektor PSP w Podgorze informuje, że w tym dniu szkoła zapewnia Państwa dzieciom opiekę. Zakjęcia opiekuńcze zorganizowane będą w czsie zgodnym z planem lekcji, ale szkoła nie zapewnia dowozu, odwozu ani wyżywienia.

 

 

 

Ubezpieczenie uczniów - 30zł (suma ubezpieczeniowa 11 000 zł). Wpłaty należy dokonywać do wychowawcow do dnia 25 września 2016 roku. 

 

 

 

Zebranie z rodzicami odbędzie się  21 września 2016roku w środę o godzinie 13.30.

Godło Herb Gminy

Edukacja globalna.
Liderzy edukacji na rzecz rozwoju