Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla PSP w Podgórze w roku szkolnym 2023/2024:

16.10.2023,

02.11.2023, 03.11.2023

02.05.2024

14-16.05.2024 - egzamin ósmoklasisty

31.05.2024

 

 

Liczba odwiedzin:

Darmowy licznik odwiedzin

 

KONTAKT
Podgóra
26-634 Gózd
tel/fax: 48 320-20-18
podgora@op.pl

Projekty realizowane w szkole:

  eTwinning to edukacyjny program Unii Europejskiej. Polega na łączeniu i współpracy szkół w tworzeniu projektów edukacyjnych.    WIĘCEJ

„Wspólne Kroki w Cyberświecie”-  Głównym celem programu jest ukształtowanie wśród dzieci wiedzy i umiejętności, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i mediów elektronicznych, a także chronią przed uzależnieniem od nich. Zapraszamy wszystkich do odwiedzania i komentowania naszego bloga, który znajdziecie pod adresem www.genialnajedenastka.blogspot.com

 - SZKLANKA MLEKA-Celem programu „Mleko w szkole” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.

Od lat jesteśmy w programie edukacyjnym GWO - LEPSZA SZKOŁA. Pomagają on w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych.           WIĘCEJ

- OWOCE I WARZYWA W SZKOLE - Głównym celem programu jest kształtowanie wśród dzieci dobrych nawyków żywieniowych poprzez zwiększenie ilości spożywanych przez nie owoców i warzyw.

- NAUKA PŁYWANIA -  w ramach projektu "Umiem pływać" dla uczniów klas I-III

- RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ - ramach projekty szkoła przystępuje do akcji bicia rekordu w równoczesnej resuscytacji krężeniowo-oddechowej.

- W ramach szkolnego programu wychowania i profilaktyki szkoła realizuje zagadnienia:

a) Nie pal przy mnie proszę

b) Czyste powietrze wokół nas

c) Zdrowo jem

d) Trzymaj formę

 

Projekt "Aktywna tablica"

 Ministerstwo Edukacji Narodowej dnia 19 lipca 2107r poinformowało, iż Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

W ramach programu szkoły podstawowe zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe.

Nasza szkoła została wyposażona w dwie tablice interaktywne z projektorami i głośnikami.

 

 

Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel

zaprasza do udziału w projekcie

 "Kompetencje kluczowe dla uczniów szkół publicznych Gminy Gózd"

 Nr projektu RPMA.10.01.01-14-7255/16

 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-220, Oś Proirytetowa Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna ( w tym w szkołach zawodowych).

Instytucja Pośrednicząca : Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

 Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Gózd

 Okres realizacji : od 1 sierpnia 2017 roku do 30 czerwca 2019 roku.

 Celem głównym jest podniesienie w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 (do czerwca 2019 r.) kompetencji w zakresie matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka angielskiego i kompetencji cyfrowych u 225 uczennic i 252 uczniów szkół publicznych Gminy Gózd osiągających niskie wyniki egzaminów zewnętrznych:

 Publiczne Gimnazjum w Goździe, Publiczne Gimnazjum w Kuczkach Kolonii, Publiczne Gimnazjum w ZSO w Małęczynie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuczkach Kolonii, Publiczna Szkoła Podstawowa w ZSO w Małęczynie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórze, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłonówku - Kolonii, Publiczna Szkoła Podstawowa w Klwatce Królewskiej; ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zdolnych i uczniów najsłabiej radzących sobie z nauką.

 Cel główny zostanie osiągnięty poprzez podniesienie motywacji szkolnej uczniów w obszarach przedmiotowych objętym projektem, co zostanie osiągnięte poprzez:

 1. wyposażenie szkół objętych projektem w narzędzia TIK;

 2. podniesienie kompetencji nauczycieli szkół objętych projektem w zakresie obsługi urządzeń TIK i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, wykorzystania narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym i nauki programowania;

 3. Podniesienie kompetencji matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych i językowych oraz kompetencji cyfrowych w zakresie programowania u uczniów szkół objętych projektem.

 Projekt skierowany jest do 3 gimnazjów i 5 szkół podstawowych na terenie Gminy Gózd oraz do ich 248 uczennic, 282 uczniów oraz 76 nauczycielek i 19 nauczycieli.

 Główne zadania: Wyposażenie szkół w urządzenia TIK, przeprowadzenie szkoleń dokształcających dla nauczycieli, przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i kółek przedmiotowych w zakresie matematyki , przedmiotów przyrodniczych i języka angielskiego oraz realizacja kółek przedmiotowych w zakresie nauki programowania.

Główne rezultaty: 8 szkół uzyska funkcjonalność TIK, 68 nauczycielek i 17 nauczycieli uzyska nowe kompetencje, 225 uczennic i 252 uczniów uzyska nowe kompetencje kluczowe.

 Wartość projektu : 2 244 710,30 zł w tym wkład Funduszy Europejskich 1 795 768,24 zł.

 Wsparcie dla uczniów w ramach zajęć dodatkowych. 

Zajęcia pozalekcyjne w okresie październik-czerwiec w latach szkolnych 2017/18 i 2018/19. Zajęcia prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych w szkole.

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórze:

 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze : Matematyka: 2 grupy, Przedm. przyrodnicze: 2 grupy, J. angielski: 2 grupy.

 Kółka przedmiotowe : Rok 2017/2018: Matematyka: 2 grupy Przedm. przyrodnicze: 2 grupy, J. angielski: 2 grupy, Rok 2018/2019: Matematyka: 1 grupa, Przedm. przyrodnicze: 1 grupa, J. angielski: 1 grupa.

 Kółka informatyczne – programowanie w środowisku Scratch: Rok szkolny 2017/18: 3 grupy, Rok szkolny 2018/19: 3 grupy.

 

 

 

 

Godło Herb Gminy
Edukacja globalna.
Liderzy edukacji na rzecz rozwoju