Samorząd Uczniowski

 

Skład Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący:  Karolina Puchniarz

Zastępca przewodniczącego: Irmina Zielińska

Skarbnik: Kornelia Cebula

Kronikarz: Emilia Janik

        Członkowie: Aniela Okoń

                     

                         

 

 

Samorząd jest przedstawicielem społeczności uczniowskiej.

 Ma prawo do przedstawiania organom szkoły opinii we wszystkich sprawach dotyczących uczniów. 

Samorząd współpracuje z nauczycielami w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników szkoły w nauczaniu i wychowaniu.

Samorząd broni praw uczniów oraz czuwa nad realizacją przez nich obowiązków.

Samorząd uczestniczy w życiu szkoły poprzez:

- organizowanie uroczystości okolicznościowych,

- akcji charytatywnych,

- festynów,

- inicjowanie i organizowanie prac na rzecz szkoły i środowiska lokalnego,

- organizowanie czasu wolnego uczniów: dyskoteki, imprezy kulturalno- oświatowe.     

 Samorząd Uczniowski realizuje swoje zadania przez swoje organy.

 

 

 

Godło Herb GminyEdukacja globalna.
Liderzy edukacji na rzecz rozwoju