Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla PSP w Podgórze w roku szkolnym 2023/2024:

16.10.2023,

02.11.2023, 03.11.2023

02.05.2024

14-16.05.2024 - egzamin ósmoklasisty

31.05.2024

 

 

Liczba odwiedzin:

Darmowy licznik odwiedzin

 

KONTAKT
Podgóra
26-634 Gózd
tel/fax: 48 320-20-18
podgora@op.pl

Deklaracja dostępności Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej
w Podgórze

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA MI. MARII KONPNICKIEJ W PODGÓRZE zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Podgórze.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-03-16
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 1. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 2. niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 3. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 4. część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: AGNIESZKA KWIECIEŃ.
 • E-mail: agnieszka.kwiecien@pspspodgora.pl
 • Telefon: 883376663

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Gózd

"Nazwa organu odwoławczego" oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia
z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy s12, prowadzą do niego schody, z podjazdem dla niepełnosprawnych.

 2. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 3. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.

 4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

 5. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajduje się korytarz.

 6. Budynek nie posiada wind.

 7. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

 8. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 9. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 10. Budynek szkoły nie posiada informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny, dotykowy lub głosowy.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Godło Herb Gminy
Edukacja globalna.
Liderzy edukacji na rzecz rozwoju